Undermeny

Köpvillkor

Dessa allmänna köpevillkor gäller endast vid försäljning till någon som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (konsument) direkt från Penthon AB 556839-3531 (nedan ”Penthon”). Det innebär att konsumentköplagen gäller vid köp.

Köp
Beställning av varan sker på hemsidan (www.penthon.
com), genom e-post eller på telefon (e-postadress och
telefonnummer finner du längst ned).
Bindande avtal om köp uppkommer när kunden accepterar offerten, antingen muntligt, via mail eller genom digital länk.

Felaktiga angivelser i t.ex. leveranstid, pris m.m. förbehåller Penthon sig rätten till att korrigera i efterhand. Penthon förbehåller sig rätten att häva köpet om köparen inte erlägger full betalning.

Pris och betalning
Priserna är angivna i svenska kronor, inklusive moms
(25 %) och utan fraktavgifter.

Kunden kan välja att betala mot faktura med 10 dagars
kredit från fakturadatum.

Vid beställning av solceller förbehåller sig Penthon rätten att fakturera 70 % av kostanden för solcellerna vid beställning. Vid beställning av integrerade tak (s.k. Solrif) förbehåller sig Penthon även rätten att fakturera det specifika monteringsmaterial som hör till installationen. Penthon förbehåller sig rätten att fakturera allt material löpande under projektets gång så snart det har levererats.

Vid betalningsdröjsmål utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, SEK 50: – exkl. moms, samt dröjsmålsränta på med tio (10) % per år från förfallodagen.
Fraktkostnad och leverans
Kostnad för frakt kan tillkomma men skall informeras om i förväg.

Vid beställd installation sker leverans av produkten vid det mellan köpare och Penthon avtalade tillfälle för installation. I de fall en vara saknas hos leverantören
kan leveranstiden fördröjas. Installationen kan även komma att delas upp över längre period.

Du blir kontaktad för tidsbokning av fraktföraren
på det telefonnummer du har angivit i ditt butikskonto.

Då de ringer samma dag varorna ska levereras är det
viktigt att köparen är tillgänglig på telefonen när du
väntar en leverans. Vid utebliven kontakt med dig kan
extra avgifter för ny utkörning debiteras.

Vid hemleverans gäller att leverans sker fram till din dörr. Fraktföraren svarar inte för lyft eller transport i trappor. Leveranser till öar eller annan svåråtkomlig plats utförs av kunden själv, leverans sker i sådana fall till den angivna adressens mest framkomliga plats.

Reservationer sker för transporter utanför fraktförarens
standard och fraktvillkor samt för leveransförseningar
utanför fraktförarens kontroll. Penthon friskriver sig
från all ersättning till kund, i den mån Penthon inte
genom vårdslöshet orsakat kunden skada, vid ovan angivna händelser.

Försändelse som inte avhämtas av köparen
För försändelse som ej avhämtas och därmed returnerats till Penthon debiteras en avgift om f n 500 kr plus
moms för att täcka Penthon transport- och administrationskostnader.

Skadat gods eller retur
Vid returnering ansvarar kunden för att varan kommer
fram till Penthon i samma skick som när varan reklamerades.

Varorna skall granskas vid mottagning. Om det finns
en synlig skada på varan eller skada på emballaget så
bör detta noteras på fraktsedel innan köparen skriver
under. Transportskadat gods bör omgående anmälas till
transportören.

Ångerrätt
Distans- och hemförsäljningslagen ger dig som köpare
rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan eller väsentlig del av denna och utan speciell anledning.

Beakta följande vid åberopande av ångerrätt:

 • att inom 14 dagar efter mottagande meddela Penthon
  att köparen utnyttjar sin ångerrätt,
 • att hålla varan tillgänglig på samma plats där den togs
  emot eller den väsentliga delen till Penthon,
 • att varan, med tillhörande kartong och inneremballage,
  ska kunna återlämnas i väsentligen oförändrat skick,
 • att ångerrätt gäller ej specialtillverkade produkter,
  kontakta oss innan beställning för att bekräfta om din
  vara är specialtillverkad,
 • ångerrätten gäller inte vid tjänst (installationen) som
  påbörjats med köparens samtycke under ångerfristen,

Garanti för krypgrundsprodukter

Penthon lämnar två års garanti mot material- eller tillverkningsfel, från och med dagen för köpet, och byter
då ut den felaktiga delen om så behövs eller ersätter med ny vara.

Om inköp av Woods avfuktare har skett finns möjlighet att förlänga garantin i upp till sex (6) år. Denna hanteras direkt med Woods via www.woods.se utan inblandning av Penthon.

Inköpskvittot ellet faktura måste uppvisas för att garantin ska gälla.

Garantin gäller inte produkter som har förvarats eller
monterats felaktigt, använts på ett olämpligt eller felaktigt sätt eller ändrats till utseende/funktion som inte är
hänförligt till Penthon. Du måste således ha följt produktens installationsinstruktioner samt driftrekommendationer för att kunna utnyttja garantin.

Garantin omfattar heller inte normalt slitage,
repor, märken eller skador som orsakats av stötar
eller av en olyckshändelse.

Nöjd Kund Garanti för krypgrundssystem
Penthon återköper system till 100 % av inköpspriset för produkterna. Pengarna finns på angivet konto senast 30 dagar efter att varorna har returnerats till Penthon.

Retur skall ske enligt vad om anges ovan i ”Skadat gods eller retur”.

Penthon lämnar 2 års Nöjd Kund garanti från inköpsdatum, mot uppvisande av originalfakturan eller kvitto.

Nöjd kund garanti är villkorslös och man får skicka
tillbaka materialet oavsett anledning. Dock måste man
som husägare först kontakta Penthon och uppge att
man avser att skicka tillbaka materialet och sedan se till
att materialet levereras till Penthon i oskadat skick.

Om kund önskar hjälp med att demontera systemet och returnera kan Penthon hjälpa till mot avdrag på returbeloppet med motsvarande timpris (f.n. 625 kr/tim)

Nöjd kund garanti gäller för konsument vid beställningar direkt från Penthon AB efter den 14/2 2013.

Nöjd kund garanti omfattar inte installationskostnader
utan endast produkter.

Garanti för solcellsprodukter

Alla felrapporter och produktgarantier som rör solceller skall omedelbart rapporteras till Penthon i första hand och tillverkaren av produkten i andra hand.

Felrapporteringar sker via vår telefonsupport
på telefon 031-789 0007 på vardagar under normal kontorstid. Felanmälan kan även ske till e-post: solceller@penthon.com

Solceller

Penthon följer de garantier som tillverkaren av solcellerna gett.

Växelriktare

I de flesta fall är det möjligt att förlänga garantitiden på växelriktaren. Detta görs direkt med tillverkaren av växelriktaren, och utan inblandning av Penthon.

Ansvar för fel/Reklamation/Entreprenadgaranti

Om fel i varan uppstått som följd av felaktig installation skall reklamation riktas mot den som utfört installationen.

Reklamationsrätten gäller tre år efter det att varan togs
emot. Reklamationsrätten tillämpas vid ursprungliga
fel vid leverans samt fel som härleds till fabrikationsfel.

Penthon lämnar normal entreprenadgaranti om fem (5) år med tio (10 ) års ansvar.

Kontakta omedelbart Penthon om du önskar reklamera
din(a) vara(or). Spara alltid kvitto eller orignialfaktura.

Felrapporteringar sker via vår telefonsupport
på telefon 031-789 0007, felrapportering kan även ske
till e-post: solceller@penthon.com

Service ska alltid utföras av auktoriserad tekniker avseende ändamålet. Intyg, protokoll och kvitto av utförandeperson krävs vid reklamation. Endast Penthon tillåts utföra service på varan under reklamations- och garantitiden.

Av kund felaktigt handhavande eller felaktiga
inställningar av vara debiteras vid inlämnande eller undersökning på plats för servicekostnader för åtgärder av uppkomna fel samt restidsersättning enligt normal timtaxa. Debitering sker även vid ej funna fel.

Skydd gällande personuppgifter
För att Penthon ska kunna ge kunden den service som
denne förväntar sig är det nödvändigt att köparen uppger sina personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postdress när denne beställer varor.

Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice på husklimat@penthon.com

Bilder och marknadsföring

Penthon förbehåller sig rätten att fotografera och filma sprida bilder på objekt med Penthons installationer, både före insallationen, under installationen samt efter installationen.

Force majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse, som beror på en omständighet som
inte var förutsägbar vid ingående av detta avtal, om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av en förpliktelse.

Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan
skall utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten
därom.

Force majeure innebär att den icke-presterande parten
inte kan drabbas av påföljder p.g.a. sin oförmåga att
inte fullgöra den förpliktelse som hindras av force majeure händelsen.

Tvist
Vid tvist där kunden är privatperson följer vi alltid Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Edit: 2022-02 Indexreglering
Under året har kraftiga och oväntade prishöjningar drabbat framförallt solcellsbranchen.

Brist på råvaror, försenade leveranser, brist på chaufförer i Europa, nya covid-19 utbrott i Kina, samt en krigssituation i Ukraina gör att det kan gå lång tid (>2 månader) mellan beställning och slutlig installation.

Under denna tid finns en betydande risk för prishöjningar och brist av material på redan beställt material hos grossist då grossister reglerar sina priser på veckobasis.

Från februari 2022 förbehåller sig rätten att indexreglera fakturor på solcellsmaterial samt rätten att byta material.

Edit:2022-09 Löpande faktuering. Penthon förbehåller sig rätten att fakturera på veckobasis under påbörjade och pågående installationer för arbete och material som levererats och/eller installerats hos kund.

CLOSE
CLOSE