Undermeny

Vad är fuktkvot?

Fuktkvot innebär att man mäter hur mycket lagrad fukt det finns i trä. Man mäter en procentsats som visar hur mycket vatten det finns per kilo trä. Om man till exempel mäter fuktkvoten till 15 % så innebär det att i varje kilo trä finns det 150 gram vatten lagrat.

Fuktkvot är ett enkelt sätt att avgöra hur hög relativ fuktighet som träet har utsatts för under de senaste månaderna, vilket är oerhört viktigt eftersom relativ fuktighet till stor del är direkt avgörande för om mögel kan växa eller inte.

Varför mäter man inte bara den relativa fuktigheten – det vore väl enklare?

Problemet är att den relativa fuktigheten i en krypgrund varierar oerhört mycket på väldigt kort tid. Därför blir det svårt att mäta och om man endast mäter vid ett enda tillfälle så blir det svårt med att få veta hur hög den relativa fuktigheten i grunden normalt är.

Se på bilden nedan som visar relativa fuktigheten i en krypgrund under sommaren 2013.

Låt oss säga att just denna krypgrunden blir besiktigad den 27 juni,  just när den relativa fuktigheten råkar vara längre än 60 %. Om man endast mäter den relativa fuktigheten i luften får man en felaktig bild av krypgrundens kondition eftersom den relativa fuktigheten var ovanligt låg denna dag.

relativ fuktighet inomhus sommar 2013

Istället för att mäta den relativa fukten i luften kan man mäta fuktkvoten i trät, vilket ger ett betydligt mer pålitligt värde. Det fungerar såhär:

Beroende på hur hög den relativa fuktigheten är i luften kommer trä och andra material att suga åt sig eller avge fukt. Här fokuserar vi på trä eftersom det är mest centralt i en krypgrund.

Såvida inte träet står i direktkontakt med vatten går processen med att suga åt sig fukt (absorption) eller att avge fukt (desorption) relativt långsamt. Därför ändras även fuktkvoten långsamt och den taggiga och ojämna kurvan jämnas ut och man fårett medelvärde på hur hög den relativa fuktigheten har varit i snitt under de senaste månaderna.

fuktkvot baserat pa relativ fuktighet inomhus sommar 2013

Som man kan se i bilden ovan anges en ungefärlig fuktkvot. Detta beror på att trä absorberar fukt långsammare än vad det släpper ifrån sig fukt. Alltså kan fuktkvoten bli något olika beroende på om träet befinner sig i en uttorkningsfas eller i en uppfuktningsfas.

Bilden nedan visar hur fuktkvoten varierar beroende på relativ fuktighet samt beroende på om träet torkar eller fuktas upp.

Sportionskurva

Bilden anger även normala fuktnivåer i en oskyddad krypgrund under sommarhalvåret.

Godkända fuktnivåer

Normalt brukar man ange 17 % som ett gränsvärde då detta i stort sett motsvarar att grunden har haft en relativ fuktighet under 75 % i snitt den senaste perioden. Om man ligger över 17 % så bör man se över varför man ligger över gränsvärdet. Ibland är det ganska tydligt att det krävs någon form av åtgärd i grunden för att skydda den på sikt, men om man ligger precis på gränsen kan det vara en bra idé att undersöka hur grunden mår över en längre period.

Ett enkelt sätt att undersöka grunden är att installera en logger som lagrar mätdata under en längre period. Först när man har mätdata under en längre period, gärna med ett par mätpunkter per dygn, kan man dra slutsatser om grunden mår bra eller inte. Läs mer om att testa din krypgrund under ett års tid.

Fuktkvoten varierar beroende på årstid

Eftersom fuktigheten i en oskyddad krypgrund normalt varierar kraftigt över året, så kommer även fuktkvoten att ändras beroende på när på året man mäter. I bilden nedan finns en oskyddad grund som har blivit loggad under 2,5 år. Den relativa fuktigheten i grunden varierar från höga 95-99 % under sommaren till 50 % vissa vinterdagar.

Fuktkvoten följer med i de naturliga svängningarna och varierar från c:a 24-26 % på sommaren till 12-14 % under vintern.

fuktkvot varierar 2 halvt ar

Eftersom fuktkvoten svänger såpass kraftigt som den gör är det viktigt fundera på vilken årstid som man mäter respektive fuktkvot. Exempelvis – om man mäter en krypgrund till 16,5 % mitt under vintern så kan man med största sannolikhet säga att fuktigheten i grunden inte kommer att hålla sig under gränsvärdet 17 % på sommaren.

CLOSE
CLOSE