Undermeny

Vad innebär Mögelindex?

Mögelindex är en riskskala som visar hur stor risk det finns att mögel bildas vid en viss temperatur, fuktighet och tid.

Snabb översikt av mögelrisk

Mögelindex är ett mått på hur stor risken för en mögelskada är. Det finns många olika mögelsvampar och bakterier som växer vid olika relativ fuktighet. Normalt brukar man ange 75 % relativ fuktighet som ett slags gränsvärde, men det är allmänt känt att det tar lång tid för mögel att börja växa vid 75  %.

Därför har man förfinat metoderna för hur snabbt mögel växer och hur mycket fukt som krävs för att få mögel att växa snabbare eller långsammare.

Mögelindex kommer från forskarvärlden där man har studerat vad det kritiska gränsvärdet för mögeltillväxt är, både i förhållande till relativ fuktighet men också i förhållande till temperatur och tid.

Hur skall man läsa en kurva för mögelindex?

Mögelindex är inget värde som varierar snabbt, utan det är ett ackumulerat värde som man mäter över tid.

Varje dag så utsätts grunden för fukt. Vissa dagar är det mycket fukt och vissa dagar är det lite mindre fukt. Om det är såpass fuktigt och såpass varmt att mögelsporerna är aktiva och växer säger man att grunden har fått en positiv fuktdos den dagen. Det innebär att risken för mögeltillväxt ökar och mögelriskkurvan pekar uppåt.

Om det är torrt och det inte finns förutsättningar för att mögel skall växa så pekar kurvan nedåt. Det lägsta möjliga värdet är 0 och det högsta är 6.

Se grafen nedan.  Den orangea grafen visar den relativa fuktigheten och har skalan på vänster sida. Den svarta grafen visar mögelindex och har skalan på höger sida.

I början av perioden är det fuktigt och mögelindex springer raskt uppåt. På en sommar och en höst når grunden 2 i mögelindex och nästan alla dagar har grunden utsatts för en positiv fuktdos.

Vid det lodräta strecket installeras Penthons produkter och fuktigheten börjar kontrolleras. Man ser att mögelindex vänder nedåt och fortsätter nedåt ända tills att man når 0. I princip alla dagar efter installationen finns inga förutsättningar för att mögel skall kunna växa och mögelindex minskar därför dag för dag.

relativ_fuktighet mogelindex_hela_aret

Vad kräver mögel för att kunna växa?

Man har funnit att mögel kräver att flera villkor uppfylls för att det skall kunna växa. Ju fuktigare och varmare det är, desto snabbare ökar risken för mögeltillväxt.

Bilden nedan visar kritiska fuktnivåer för olika temperatur och tid.

För att kunna läsa diagrammet använder vi ett par exempel.

Exempel 1: Vid mätning inuti en oskyddad krypgrund på våren märker vi att det är 10 grader varmt och den relativa fuktigheten är 90 %.

Genom att studera diagrammet nedan och dra två linjer, en från 10 grader och en från 90 %, så kan vi se att dessa linjer möts vid ”Tid för tillväxt”-linjen på 8 veckor.

Det innebär att om det fortsätter att vara 90 % relativ fuktighet och 10 grader inuti krypgrunden i 8 veckor har mögelsporerna fått såpass mycket fukt och värme att man bör kunna upptäcka begynnande mikrobiell tillväxt.

Mogelriskdiagram

Exempel 2: Det är 17 grader varmt och 92 % relativ fuktighet (vilket inte är ovanligt i en oskyddad krypgrund på sommaren). Man drar sina linjer och ser att linjerna möts vid ”Tid för tillväxt”-kurvan på 4 veckor. Därmed bör det vara möjligt att finna begynnande tillväxt efter 4 veckor.

Att finna begynnande tillväxt innebär att man når 1 på skalan för mögelindex.

Skalan som används är en 6 gradig skala där varje nivå innebär en viss risk för mögeltillväxt.

0. Ingen tillväxt
1. Någon tillväxt – kan endast upptäckas i mikroskåp
2. Medel tillväxt – kan endast upptäckas i mikroskåp
3. Någon tillväxt – kan upptäckas med ögat
4. Tydlig tillväxt – synligt med ögat
5. Riklig tillväxt – synligt med ögat
6. Mycket tätt och rikligt.

Skalan utarbetades i Finland av Viitanen. Ladda gärna ner hans arbete här

Exempel på mögelindex i en oskyddad krypgrund

Penthon har mätt mögelindex i ett antal krypgrunder under ett flertal år. Vi skall här ge ett exempel på hur en grund påverkas av hög relativ fuktighet och se hur mögelindex varierar i grunden över året.

Huset som vi pratar om ligger i Askim, strax söder om Göteborg. Det är ett hus på 90 kvadratmeter och krypgrunden har bristfällig plast på marken och bristfällig ventilation i krypgrunden. Mätningen började 1 juli 2011 och sista mätvärdet togs 10 december 2013. Mätningen pågick alltså i två och ett halv år.

Den relativa fuktigheten har varierat kraftigt över tiden och den visas i bilden nedan. Man kan se att den relativa fuktigheten varierar från 95-99 % under sommarhalvåret och att fuktigheten är såpass låg som 50 % under vinterhalvåret. Eftersom fuktigheten varierar såpass mycket kommer även fuktkvoten i grunden att variera över året. Även om fuktkvoten under stor del av året påvisar att det är fuktigt så säger fuktkvoten inte allt om hur stor risk grunden har för att drabbas av mögel.

För att få en uppfattning om detta hus befinner sig i riskzonen eller ej kan man använda mögelindex.

Oskyddad RH

Vi tittar närmare på hur mögelindex varierar i grunden under perioden på bilden nedan. Vi kan se att risken för mögel ökar kraftigt under första halvåret och når upp till 3 på mögelindexskalan. Det innebär att det redan här finns risk för att man skall kunna upptäcka mögel med blotta ögat.

Under vintern blev det torrare i grunden och mögelindex började sakta att minska – men under nästföljande sommar startade aktiviteten hos mögelsporerna igen och mögelindex hann åka hela vägen upp till 6 innan vintern kom. Vid mögelindex 6 kan man konstatera att det med största sannolikhet finns mögeltillväxt över hela ytan.

Vintern 2013 var lång och kall i Göteborgsområdet. Vi kan se att den relativa fuktigheten i grunden var låg under en lång period och mögelindex minskade också betydligt mycket mer än vad den gjorde föregående vintern.

Under sommaren 2013 blev det återigen fuktigt i grunden. Som ett resultat av detta nådde mögelindex modellens maxvärde (6) och där har mögelindex sedan legat stadigt.

Oskyddad krypgrunds mögelindex

För att få en lite bättre överblick om hur mögelindex varierar kan man även se på bilden nedan, som endast visar mögelindex tillsammans med den relativa fuktigheten.

Oskyddad rh mogelindex

Genom att mäta fukt och temperatur över en längre tid kan man alltså ganska enkelt avgöra hur stor risk det finns för att mögel kan växa.

CLOSE
CLOSE