Undermeny

Vad är relativ fuktighet?

Relativ fuktighet eller RF som det förkortas är ett mått på hur mycket fukt luften innehåller i relation till hur mycket fukt som luften kan bära maximalt, utan att kondensera.

Relativ fuktighet kan ibland uppfattas som svårt att greppa, men egentligen är det bara ett mått på hur mycket fukt det finns i luften i förhållande till luftens temperatur.

Vad innebär relativ fuktighet?

Luft består av olika gaser, bland annat kväve (78 %) och syre (21 %) som tillsammans utgör 99 % av luftens gaser. I den sista procenten finns ett flertal olika gaser – bland annat  vattenånga. Det är inte särskilt mycket vattenånga, men den spelar en avgörande roll för hur vi, våra hus, våra krypgrunder och kallvindar mår.

Mängden vattenånga (fukt i luften) varierar och anges ofta i en procentsats som kallas för relativ fuktighet och det förkortas RF eller RH. Det maximala värdet är 100 %.

Om det finns mer vattenånga än 100 % i luften så kommer vattnet att kondenseras och bilda vattendroppar. Detta  kallas ibland för ”daggpunkten” och motsvarar RF 100 %.

Luftens förmåga att bära fukt varierar med temperaturen. Ju varmare det är desto mer fukt klarar luften av att bära. En relativ fuktighet på 100 % kan alltså motsvara olika mängd vattenånga, (även kallat ånghalt) beroende på temperaturen.

Daggpunkt och mättnadsånghalt

Samma mängd vattenånga i luften kan därför innebära två olika värden på relativ fuktighet.

Den relativa fuktigheten har en direkt koppling till hur mögel växer och den har en direkt koppling till hur mycket vatten ett trämaterial kan lagra in.

Trots att den relativa fuktigheten alltså kan innehålla olika mängd vattenånga så är det alltså inte vattenångan som är den kritiska faktorn, utan den relativa fuktigheten.

Exempel på relativ fuktighet

Vi förklarar enklast detta med ett exempel. Om vi tänker oss att vi har två olika stora dricksglas bredvid varandra. Det lilla glaset till vänster i bilden nedan kan rymma 20 cl och är fyllt till hälften (50 % = 10 cl) med vatten. Detta glas symboliserar kall luft.

Det stora glaset till höger i bilden rymmer 40 cl och är även det fyllt med 10 cl vatten. Dock utgör detta vatten endast 25 % av glasets totala potential att bära vatten. Detta glas symboliserar varm luft med högre potential att bära fukt.

Glasen innehåller alltså lika mycket vatten men dess maximala volym varierar, precis som luftens förmåga att bära vattenånga gör.

Vatten_i_glas

Ytterligare ett exempel

I bilden nedan kan vi se vad den relativa fuktigheten motsvarar i ånghalt vid olika temperaturer.

100 % relativ fuktighet vid 10 grader motsvarar ungefär 9,4 gram vattenånga per kubikmeter och således motsvarar 50 % relativ fuktighet ungefär 4,7 gram vattenånga per kubikmeter.

100 % relativa fuktighet vid 20 grader motsvarar ungefär 17,3 gram vattenånga per kubikmeter och således motsvarar 50 % relativ fuktighet ungefär 8,6 gram vattenånga per kubikmeter.

Man kan enkelt säga att 50 % relativ fuktighet vid 20 grader motsvarar nästan 100 % relativ fuktighet vid 10 grader.

Fukt

Praktisk nytta

Genom att dra nytta av hur relativ fuktighet förhåller sig till temperatur kan man utnyttja fysiken genom att ventilera en krypgrund med styrd ventilation.

På detta sätt kan man enkelt hålla krypgrunden torr, utan att behöva stänga grunden och installera en stor och dyr avfuktare.

Penthon patenterade denna metod samt ett system för denna typ av ventilation under 2010.

 

 

Hög relativ fuktighet är en orsak till mögel

Den relativa fuktigheten påverkar våra hus i stor utsträckning eftersom mögel- och rötsvampar kräver en hög relativ fuktighet för att kunna växa.

Det finns tusentals olika sorters mögel, och i många fall kan mögel vara nyttigt för oss människor (exempelvis som penicillin) men vissa mögelsorter avger gaser som är giftiga för oss människor. När man får mögeltillväxt skapas ofta hela ekologiska system bestående av olika mögelsorter och bakterier. För att göra det lite enklare brukar man istället benämna både mögel och bakterier som ”mikrobiell tillväxt”.

Det pågår mycket forskning kring vad för slags effekter som mögel egentligen har på de som bor i huset. Eftersom det är svårt att isolera påverkan av mögel som enda möjliga orsak till hälsoproblem finns det ingen entydig forskning som visar på exakt hur mögel påverkar oss. Dock har ett flertal undersökningar visat att framförallt barn som bor i hus med fukt- och mögelskador oftare utvecklar allergier och luftrörsbesvär. Detta rapporterades bland annat om i den s.k. Varmlandsstudien där 14 000 barn i Värmland ingick i studien.

Ur ett rent praktiskt perspektiv kan vi därför nöja oss med att konstatera att vi inte vill bo i en miljö där mögelsvampar trivs.

Därför vill vi styra vårt inomhusklimat så att vi kan kontrollera den relativa fuktigheten och därmed undvika att mögelsporerna kan gro.

CLOSE
CLOSE